Vocabulary Quiz 6 -online English Vocabulary Quiz Test

Vocabulary Quiz 6-how Strong is your English Vocabulary

1. Eminent Synonym ?
 
 
 
 
2. Taut Antonym ?
 
 
 
 
3. Adroit Antonym ?
 
 
 
 
4. Conspicuous Synonym ?
 
 
 
 
5. Obsolete Antonym ?
 
 
 
 
6. Synonym of Behemoth ?
 
 
 
 
7. Menace Antonym ?
 
 
 
 
8. Taint Synonym ?
 
 
 
 
9. Enamour Synonym ?
 
 
 
 
10. Bastion Antonym ?