Vocabulary Quiz 6 -online English Vocabulary Quiz Test

Vocabulary Quiz 6-how Strong is your English Vocabulary

1. Synonym of Behemoth ?
 
 
 
 
2. Taut Antonym ?
 
 
 
 
3. Obsolete Antonym ?
 
 
 
 
4. Conspicuous Synonym ?
 
 
 
 
5. Menace Antonym ?
 
 
 
 
6. Enamour Synonym ?
 
 
 
 
7. Adroit Antonym ?
 
 
 
 
8. Bastion Antonym ?
 
 
 
 
9. Eminent Synonym ?
 
 
 
 
10. Taint Synonym ?