Vocabulary Quiz 6 -online English Vocabulary Quiz Test

Vocabulary Quiz 6-how Strong is your English Vocabulary

1. Enamour Synonym ?
 
 
 
 
2. Menace Antonym ?
 
 
 
 
3. Taint Synonym ?
 
 
 
 
4. Taut Antonym ?
 
 
 
 
5. Obsolete Antonym ?
 
 
 
 
6. Bastion Antonym ?
 
 
 
 
7. Conspicuous Synonym ?
 
 
 
 
8. Eminent Synonym ?
 
 
 
 
9. Adroit Antonym ?
 
 
 
 
10. Synonym of Behemoth ?